PhDr. ONDŘEJ HAUSENBLAS

Kontakt

Katedra české literatury, PedF UK, Praha
tel.: 221 900 170
e-mail: hausen@ecn.cz

Vzdělání

Vystudoval Filozofickou fakultu UK, obor čeština a angličtina. V letech 1978-1979 pobyl na stipendijním pobytu v Ústavu pro jazyk český ČSAV (dialektologie), poté rok pracoval v Československém rozhlase jako lektor vnitřního vzdělávání, od roku 1981 do roku 1987 jako redaktor starší české literatury v nakladatelství Československý spisovatel. V roce 1987 nastoupil jako asistent na katedru českého jazyka FF UK. Od roku 1992 pracuje zároveň v dalším profesním vzdělávání učitelů, od r. 1998 jako lektor programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. V roce 1999 přešel na Katedru pedagogiky na PedF UK, v roce 2002 na Katedru české literatury PedF UK.

Odborné zaměření

Didaktika literární a jazykové výchovy, rozvoj čtenářství, porozumění čtenému textu, interpretativní postupy pro výuku literatury.

Výběr z bibliografie

Z mezinárodních publikací:

Popularizace:

Členství v redakčních radách a institucích:

Činnosti pro české školství:

Granty

Projekt "Videonahrávky v didaktice literatury", č. projektu 203 340, řešitelé O. Hausenblas a O. Hník, v roce 2005 s podporou Grantové agentury UK

Pokračování v roce 2006

Profil seminářů

Didaktika literatury I-III

Semináře jsou vystavěny na interaktivním pojetí čtenářské výchovy. Cíle výuky literatury, efektivní metody práce s textem, sdílení čtenářského zážitku, dlouhodobé budování vztahu k četbě a k literatuře, rozvoj myšlení a komunikace nad literárním textem. Souvislost čtení a psaní ve výuce literatury. Souvislost jazykové, slohové a literární složky výuky. Vedení osobních záznamů z četby. Učitelova role ve čtenářství žáků. Význam znalostí o literatuře pro prohlubování estetického zážitku z četby. Stavba hodiny v literatuře, práce s cíli a metodami výuky, hodnocení práce.

Interpretace literárního díla

Práce s konkrétním literárním dílem. Postupy dobývání jeho významu a smyslu. Přístupy k individuálnímu i společnému porozumění. Důležitost rozdílů i shod v interpretaci mezi jedinci, mezi laiky a odborníky. Aktivní konstituování smyslu díla. Význam jazyka a řeči v literárním díle. Využití konverzace a psaní pro porozumění textu a pochopení smyslu díla.

Didaktické praxe na 1., 2. a 3. stupni škol

Náslechy, analýzy, modely hodin, plánování lekcí, jejich realizace, sledování práce žáků, analýzy výstupů. Doprovodná četba odborná i beletristická.