PhDr. MILOŠ SLÁDEK

Kontakt

E-mail: milos.sladek@seznam.cz
Adresa: M. Majerové 936, Kladno-Švermov, 273 09
Konzultace: dle vývěsky, v letním semestru 2004 vždy jedenkrát za 14 dní v pátek, jinak kdykoli po předchozí telefonické dohodě.

Vzdělání a dosavadní praxe

Narozen 7. 8. 1964 v Kladně. Po absolvování gymnázia studoval na Filozofické fakultě UK v Praze v letech 1982 - 1986 obor historie (diplomová práce o historicko-demografických a sociálních poměrech na třeboňských panstvích r. 1651 v semináři prof. Josefa Petráně). V letech 1986 - 1990 pracoval jako historik a archivář v Okresním muzeu Praha-západ v Jílovém u Prahy. V listopadu roku 1986 složil státní rigorózní zkoušku (titul PhDr.). Od roku 1990 až dosud působí v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze. V letech 1994 - 1997 externě vyučoval na katedře historie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, od roku 1998 přednáší starší českou literaturu na katedře české literatury Pedagogické fakulty UK v Praze. Podílel se na řešení grantového úkolu Grantové agentury ČR č. 405/98/0053 (příprava digitalizované verze Průvodce po fondech literárního archivu Památníku národního písemnictví; projekt úspěšně dokončen roku 2000) a na programovém projektu Ministerstva kultury ČR č. DA 00P01 OLK 004 Soupis polonik uložených v Literárním archivu PNP (projekt ukončen v prosinci 2003, jeho obhajoba v červnu 2004). V roce 1995 krátce působil v oddělení rukopisů a starých tisků Knihovny Národního muzea. Od roku 1997 pracuje též jako ředitel literární sekce České křesťanské akademie v Praze.

Podílel se na přípravě několika literárních a s dějinami literatury spjatých výstav, mimo jiné též výstavy Sláva barokní Čechie (scénář pětihodinové doprovodné akce, rekonstrukce barokní pouti do Hájku u Prahy, pro 60 účinkujících). Zpracoval více než desítku písemných pozůstalostí českých literárních historiků a spisovatelů. Režíroval studentská představení středověké hry O Kristově zmrtvýchvstání i o jeho oslavení a raně novověké lidové hry Komedie o Heleně, dceři císaře tureckého, podílel se na několika dalších divadelních rekonstrukcích her 19. století. V r. 2006 byl jedním z garantů literární části mezinárodní konference Bohemia jesuitica.

Vyučované předměty

Starší česká literatura
přednášky i semináře mají studenty vést k pochopení specifik středověké a raně novověké literatury. V přednáškách je hlavní důraz kladen na nové poznatky o starší české literatuře a na pochopení duchovního světa tvůrce a dobového čtenáře. V seminářích se studenti seznamují se základními příručkami ke studiu problematiky, pokoušejí se interpretovat a editovat kratší texty. Některé ze seminářů textově vycházejí z edic a antologií, jiné z dosud v nové době netištěných textů. V letech 1999 - 2004 studenti edičně připravují k vydání rozsáhlou práci kapucína Martina z Kochemu Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše (česky poprvé vyšlo roku 1698, následují desítky desítky dalších vydání, v nové době nebylo tištěno); každý ze studentů dostává k editování cca 4 strany textu z přelomu 17. a 18. století, edičním zásadám a debatě o nich jsou věnovány 2 - 3 semináře.

Úvod do studia kulturní historie a starší české literatury (s Mgr. T. Havelkou)
přednášky mají usoustavnit znalosti studentů o kultuře středověku a raného novověku, a tím je připravit na specifika spjatá se studiem starší české literatury. Zvláštní pozornost je věnována vztahům mezi literaturou, hudbou a výtvarným uměním, otázkám filozofie dějin, vlivům bible na myšlení středověkého a raně novověkého člověka, vztahům mezi bohemikální německou, latinskou a českou literaturou, ale i problematice moderní muzejní, archivní a knihovní sítě a systému památkové péče. Pevnou součástí předmětu je úvodní soustředění, spojené s četbou středověkých a barokních textů v autentických prostorách středověkého hradu nebo barokní roubené chalupy. Přednášky M. Sládka a T. Havelky jsou doplňovány přednáškami externistů (Martin Svatoš, Jan Linka, Helena Kupcová, Jan Horský, Pavel Spunar a mnozí další).

Výuku starší literatury doplňují výběrové semináře věnované českému divadlu středověku, raného novověku a 19. století (ve spolupráci s Dr. Věrou Brožovou). V těchto seminářích je pozornost věnována nejen literárněhistorickým poznatkům, studenti zároveň v průběhu dvou semestrů nastudují některé z dramat, získávají tedy mimo jiné i praktickou zkušenost s textem a při premiéře a několika reprízách i určité herecké zkušenosti. Střídavě je větší pozornost věnována divadlu českého středověku a raného novověku (v r. 2003 premiéra středověké hry O Kristovu zmrtvýchvstání i o jeho oslavení) a divadlu 19. století (koncem r. 2001 premiéra hry Mlynář a jeho dítě).

Důležitým doplňkem výuky starší české literatury a kulturní historie jsou kulturněhistorické exkurze. Jarní a podzimní exkurze trvají obvykle 1 - 5 dní, směřují nejčastěji k méně známým architektonickým skvostům české a moravské architektury i k významným místům z hlediska české literární historie. Letní exkurze trvají obvykle 10 dní a směřují do zemí a oblastí, které jsou pro české studenty méně známé a ve kterých je ještě možné se setkat s některými kulturněhistorickými relikty a zvláštnostmi (Litva, Ukrajina, východní Polsko). Důležitá je při těchto exkurzích spolupráce s historiky a literárními historiky, kteří se specializují na problematiku dané země (ukrajinista Bohdan Zylinskij, polonista Jan Linka, germanista Jan Kvapil, baltista Luboš Švec aj.).

Výběrová bibliografie

Monografie:

Ve sbornících:

Další příspěvky: