Změna studijního plánu

Vážené studentky, vážení studenti,
chtěli bychom Vás informovat o tom, že od akademického roku 2012/13 platí pro všechny ročníky prezenčního bakalářského a magisterského studia oboru Český jazyk a literatura nově upravené studijní plány.
Byly provedeny následující změny a přesuny (v plánu zvýrazněny tučně). Podrobné komentáře k jednotlivým změnám naleznete níže.
Bakalářský stupeň

1. semestr


Literárně historický proseminář I 0/2 Z 2 kredity
Teorie literatury I 0/2 Z 2 kredity
Dějiny české literatury I/II 2/0 Z 2 kredity


2. semestr


Literárně historický proseminář II 0/2 Z 2 kredity
Teorie literatury II 0/2 Z, ZK 4 kredity


3. semestr


Vybrané kapitoly ze světové literatury I 0/2
Z 2 kredity
Dějiny české literatury III 1/0 ZK 4 kredity

4. semestr


Vybrané kapitoly ze světové literatury II 0/2 Z 2 kredity
Literární věda 2/0 ZK
3 kredity

5. semestr


Úvod do studia starší české literatury 2/0 ZK 3 kredity
Dějiny české literatury IV 1/0 Z 1 kredit
Interpretace základních děl čes. lit. I 0/2 Z 2 kredity

6. semestr


Interpretace základních děl čes. lit. II 0/2 Z 2 kredity


Dějiny české literatury V 2/0 ZK 4 kredity



Navazující magisterské studium

1.semestr

Starší česká a evropská literatura I 2/1 Z 3 kredity

Didaktika literatury I 0/2 Z 2 kredity
Literatura pro děti a mládež 0/2 ZK 3 kredity
(ZS i LS)


2. semestr

Starší česká a evropská literatura II 1/1 Z, ZK 3 kredity
Didaktika literatury II 0/2 Z 2 kredity

3. semestr

Didaktika literatury III 0/2 ZK 3 kredity


Komentář k jednotlivým změnám:
Bakalářský stupeň:


1. Zrušení přednášky ze světové literatury, namísto ní rozšíření předmětu Interpretace základních děl české literatury na 2 semestry

Vybrané kapitoly ze světové literatury I +II

Původní koncepce předmětu, převzatá z neděleného magisterského studia, byla spíše přehledového rázu. V posledních letech se však těžiště výuky přesunulo k hloubkové analýze vybraných děl světové literatury. Vzhledem k této proměně profilu předmětu rušíme přednášku a na ni vázanou zkoušku (s tím souvisí i snížení kreditového ohodnocení ze 3 na 2). Nově bude předmět zakončen pouze zápočtem, jenž bude udělován za seminární práci; bude tím posílena individuální interpretační práce studentů. Celkový počet zkoušek za bakalářský stupeň se tak sníží o 1.
Interpretace základních děl české literatury

Předmět nově zavedený ve strukturovaném studiu se postupně stal jedním z klíčových. Umožňuje posílit bezprostřední kontakt s nejvýznamnějšími díly české literatury, jejichž dobrá znalost by měla patřit k základním kompetencím absolventů bakalářského stupně studia. Vzhledem k těmto skutečnostem rozšiřujeme daný předmět na 2 semestry, což studentům umožní detailní seznámení s větším počtem literárních děl, než tomu bylo dosud.

2. Výměna Literatury pro děti a mládež za Literární vědu (seminář za přednášku)


Literatura pro děti a mládež

Vzhledem k tomu, že tento předmět je úzce spjat s profesní učitelskou přípravou, přesouváme jej do magisterského stupně, kde bude moci být propojen s výukou didaktiky literatury, což v bakalářském stupni možné není.
Literární věda

Na místo uvolněné po Literatuře pro děti a mládež nově zařazujeme předmět, který byl zastoupen v neděleném magisterském studiu, avšak do akreditace strukturovaného studia se z kapacitních důvodů nevešel. V praxi se však ukazuje jeho nezbytnost, neboť jeho vypuštěním byla zanedbána teoretická rovina studia. Přesun Literatury pro děti a mládež do magisterského stupně otevřel možnost tento předmět obnovit. Předmět bude shodně jako Literatura pro děti a mládež zakončen zkouškou, kreditové ohodnocení navrhujeme totožné (3 kredity).

3. Sloučení předmětů Dějiny české literatury I a Dějiny české literatury II do jednoho předmětu Dějiny české literatury I/II

Vzhledem k tomu, že přednášky konané jednou za dva týdny se zejména v prvním ročníku ukázaly jako neefektivní (každotýdenní hodinové přednášky jsou pak pro literárně historické předměty zcela nevhodné), slučujeme zmíněné předměty do jednoho. Přednášky věnované české literatuře 19. století se tudíž budou konat pouze v ZS, zato však každotýdenně. Celkový počet hodin zůstane stejný, kreditové ohodnocení rovněž, ubude jeden zápočet v LS.

Magisterský stupeň


1. Přesun předmětu Literatura pro děti a mládež z bakalářského do magisterského stupně.
Zdůvodnění viz bod 2 komentáře ke změnám v bakalářském stupni.

2. Zrušení povinně volitelných literárních seminářů

Plnohodnotné realizaci systému povinně volitelných seminářů brání kolísající počty posluchačů navazujícího magisterského studia. Vzhledem k tomu, že princip výběrovosti funguje jen při minimálním počtu 60-70 posluchačů (= 3 paralelky) v ročníku, není možné jeho realizaci garantovat. Uvolněné 4 hodiny budou využity pro Literaturu pro děti a mládež (2 hodiny), dále pro navýšení hodinové dotace předmětů Didaktika literatury III (1 hodina) a přednášky ze Starší české literatury I (1 hodina). Jeden z uvolněných zápočtů bude použit pro Literaturu pro děti a mládež, druhý zanikne bez náhrady. Celkový počet zápočtů se tak sníží o 1.

V rámci obou stupňů:
Rozšíření spektra volitelných seminářů

Zrušení povinně volitelných seminářů hodláme kompenzovat širší nabídkou volitelných seminářů, které jsme dosud vypisovali jen výjimečně. Chceme tím zároveň překročit úzký rámec naší odborné specializace směrem k posluchačům jiných oborů. Domníváme se, že právě naše oborové zaměření skýtá nemalý potenciál pro vypsání takových seminářů, jichž by se mohli účastnit posluchači jiných oborů, včetně přírodovědných (např. semináře věnované divadelním aktivitám, tvůrčímu psaní, kritickému čtení a myšlení). Tento potenciál jsme dosud příliš nevyužívali, v budoucnu se chceme tímto směrem zaměřit podstatně více.
V Praze 15. 8. 2012 Prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Vedoucí katedry české literatury
Doplňující informace k platnosti upravených studijních plánů oboru český jazyk


Základním principem je skutečnost, že pro školní rok 2012/13 platí upravený studijní plán, obsažený v nové Karolínce, avšak jeho platnost není zpětná. Standardně studujícím posluchačům by tedy neměl vzniknout žádný problém. Školní rok 2011/12 uzavřeli (uzavřou) podle starého studijního plánu, předměty pro školní rok 2012/13 si zapíší podle nového studijního plánu. Ti studenti, kteří si některé z předmětů odložili, či se jim nepodařilo je splnit, budou postupovat následovně.

V bakalářském studiu:

1. Studenti budoucího 3. ročníku a ročníků vyšších, kteří nemají splněnou LPDM, si místo ní v letním semestru zapíší nový předmět Literární věda; ostatní studenti těchto ročníků si ho už zapisovat nebudou. Studenti budoucího 2. ročníku si všichni zapíší předmět Literární věda, neboť LPDM se už v bakalářském stupni vyučovat nebude.
2. Studenti budoucího 4. a 5. ročníku, kteří absolvovali jednosemestrální Interpretaci základních děl české literatury (event. studenti nižších ročníků, kteří tento předmět absolvovali v předstihu), mají tento předmět splněný a nebudou už si zapisovat Interpretaci základních děl české literatury II. Ti, kteří tento předmět absolvovaný nemají, budou jej studovat již jen jako dvousemestrální.

V navazujícím magisterském studiu:

Studenti 1. a 2. ročníku, event. ročníků vyšších si (dodatečně) zapíší předmět LPDM. Pakliže jej absolvovali v bakalářském stupni studia (ať už na naší fakultě nebo na jiných pedagogických fakultách), bude jim uznán jako splněný. Pakliže jeho dřívější splnění nemohou prokázat, absolvují jej řádně se studenty 1. ročníku, a to buď v zimním, nebo v letním semestru.
Povinně volitelné semináře z literatury už nebudou vypisovány, chybějící 4 kredity posluchači 2. ročníku získají absolvováním LPDM (3 kredity) a Starší české a evropské literatury I (3 kredity místo původních dvou). Mohou si zapsat jeden či více volitelných seminářů z literatury, jeho absolvování však předepsané není.


Poslední aktualizace: 6. února 2013